Regelmatig zijn er bestaande of nieuwe subsidies te verkrijgen omtrent energiebesparing. In dit artikel besteden wij aandacht aan de laatste subsidies.

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Woningcorporaties en andere verhuurders van bestaande huurwoningen in de gereguleerde huursector kunnen STEP subsidie aanvragen voor de energieprestatie van een of meerdere huurwoningen te verbeteren. Afhankelijk van de grootte en van de energetische verbetering wordt een subsidiebedrag per woning toegekend. De energetische verbetering wordt gemeten aan de hand van de Energie Index (EI) vóór en na de werkzaamheden aan de woning(en). 

Meer informatie over STEP subsidie vindt u hier.

Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)

Het FEH biedt voor woningcorporaties en andere verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. Het is niet van belang of de woningen onder of boven de liberalisatiegrens liggen. Ook bij deze regeling wordt de energetische verbetering gemeten aan de hand van de Energie Index (EI). Meer informatie vindt u hier.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen. Zowel eigenaar-bewoners en VvE’s kunnen subsidie ontvangen op moment dat zij 2 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert. Ook kunt u subsidie ontvangen op een maatwerkadvies indien deze vooraf gaat aan de realisatie van de maatregelen. 

Meer informatie over deze regeling en bedragen vindt u hier.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Bedrijven, verenigingen van eigenaren, ondernemers en andere zakelijke gebruikers kunnen in aanmerking komen voor de ISDE. De subsidie is een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. 

Meer informatie vindt u hier.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de KIA indien u in 1 jaar voor een bepaald bedrag investeert in bedrijfsmiddelen. Dit loopt op tot ten hoogste 28% van het investeringsbedrag. De KIA is te combineren met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Energie investeringsaftrek (EIA).

Meer informatie over de KIA vindt u hier.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil)

Als ondernemer kunt u fiscaal voordeel krijgen wanneer u investeert in milieuvriendelijke technieken. Voor Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil) gaat het specifiek om bedrijfsmiddelen welke op de Milieulijst staan.

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag (bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek).

Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven.

Afhankelijk van het bedrijfsmiddel komt u in aanmerking voor een zeker percentage MIA, soms in combinatie met  Vamil. De MIA kan samengaan met Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Meer informatie over de Vamil en MIA vindt u hier.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Als ondernemer kunt u bij een investering die in aanmerking komt voor EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst (bovenop de gebruikelijke afschrijving). U komt in aanmerking indien u een investering doet welke op de Energielijst staat. De investeringen zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

  • Gebouwde omgeving;
  • Duurzame energie;
  • Energieadvies;
  • Transport;
  • Industrie.

De EIA kan samengaan met Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Meer informatie over de EIA vindt u hier.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De EDS subsidie regeling richt zich op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidie wordt verstrekt voor maatregelen als verlichting, ventilatie en verwarming, tapwater, bouwkundige ingrepen en duurzame energieopwekking. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het totale subsidiabele bedrag en bedraagt 30% van dit totale bedrag voor sportverenigingen en 15% voor sportstichtingen. Als voor een subsidiabele maatregel subsidie wordt aangevraagd, kan de aanvrager in aanmerking komen voor een bonus subsidie van €500,- indien deze in combinatie met een energie adviesrapport wordt ingediend.

Meer informatie over de EDS vindt u hier.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen welke hernieuwbare energie willen opwekken kunnen in aanmerking komen voor SDE+ subsidie. De regeling is bedoeld voor (grootschalige) hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën:

  • Biomassa;
  • Geothermie;
  • Water;
  • Wind;
  • Zon

De SDE+ subsidie betaald een bedrag uit per opgewekte kWh tot een zeker maximum afhankelijk van de categorie. Het bedrag dat u ontvangt per kWh aan energie wordt per jaar bepaald aan de hand van het toegekende basisbedrag minus correctiebedrag. Het correctiebedrag is de kostprijs van de huidige “grijze” energie. Het aantal jaren waarin men subsidie ontvangt is opnieuw afhankelijk van de categorie. Simpel gezegd kan men de subsidie zien als een reservering op een potje subsidie welke over een periode van 15 jaar leegloopt en zorgt eigenlijk voor gegarandeerd inkomen van het duurzame energie systeem waarin geïnvesteerd wordt. Het biedt dus zekerheid voor de ondernemer.

Meer informatie over SDE+ subsidie vindt u hier.

BTW teruggave zonnepanelen particulier

Als particuliere woningeigenaar kunt u de btw (21%) op de aanschaf én installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. 

Meer informatie vind u hier.

Offerte opvragen?
Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen